ประกาศผลรายชื่อทีมที่เข้ารอบสัมภาษณ์ โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

📢 ประกาศผลรายชื่อทีมที่เข้ารอบสัมภาษณ์ โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

1.คุณอิทธิพล ศรีอิทยาจิต
2.คุณสัญญา ปัญญา
3.คุณนิรันดร์ ปันทะนันท์
4.คุณธีรศักดิ์ จันทรพงษ์
5.คุณสรัชพล อ่ำพิพัฒน์
6.ดร.อาภรณ์รัตน์ นันทลักษณ์สกุล
7.ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า
8.ดร.จิรยุทธ์ ใจแผ้ว
9.คุณวุฒิชัย เฉลิมวุฒานนท์
10.คุณจีรนันท์ ศรีพุทธา
11.ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์
12.ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์
13.อ.ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง
14.พท.พิรมน การย์กุลวิทิต
15.คุณโรหานี หีมหมัน
16.อ.ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล
17.คุณปัทมา เหล่าวัฒนา
18.คุณอารีรัตน์ โอหยาง
19.ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
20.น.สพ.พงศธร เหาะเจริญสุข
21.ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง
22.ภก.ถนัด ฉันจรัสวิชัย
23.อ.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
24.คุณปาลิตา วิษณุโยธิน
25.ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
26.คุณกฤษณ์ พรหมปัญญา
27.คุณมารุต มหายศ
28.คุณอาณัติ วรรณะ
29.อ.ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
30.คุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์
31.ดร.อรอินทุ์ สีหะกุลัง
32.คุณภูวนาถ ศิริสัญลักษณ์
33.คุณวิโรจน์ แร่วงค์คต
34.อ.ดร.ทพญ. สุพิชชา ตลึงจิตร
35.คุณนริสร์ บัวพิพัฒน์วงศ์
36.คุณนภณัช คล้ายทับทิม
37.ดร.วรางคณา พันธุ์วาณิช
38.อ.ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร
39.ดร.สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง
40.คุณพิรามน ฮามพิทักษ์
41.คุณอุบลทิพย์ ตีระศิริไพศาล
42.คุณพัฒนะ ลี
43.คุณเพิ่มเกียรติ ภควัตภิญญา

❌ ลำดับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคะแนน ❌
.
ทางผู้ประสานงานโครงการจะติดต่อแต่ละทีมเพื่อแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ (ออนไลน์) ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 21 พ.ค.นี้ ต่อไป 😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: