ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

📢 ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

 1. คุณกฤษณ์ พรหมปัญญา
 2. คุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์
 3. ดร.จิรยุทธ์ ใจแผ้ว
 4. คุณจีรนันท์ ศรีพุทธา
 5. ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า
 6. อ.ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร
 7. อ.ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง
 8. คุณนริสร์ บัวพิพัฒน์วงศ์
 9. ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
 10. คุณนิรันดร์ ปันทะนันท์
 11. คุณปัทมา เหล่าวัฒนา
 12. คุณปาลิตา วิษณุโยธิน
 13. น.สพ.พงศธร เหาะเจริญสุข
 14. คุณพัฒนะ ลี
 15. ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์
 16. พท.พิรมน การย์กุลวิทิต
 17. คุณพิรามน ฮามพิทักษ์
 18. คุณเพิ่มเกียรติ ภควัตภิญญา
 19. ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์
 20. ดร.วรางคณา พันธุ์วาณิช
 21. คุณวุฒิชัย เฉลิมวุฒานนท์
 22. ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 23. อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร
 24. ดร.สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง
 25. ดร.อาภรณ์รัตน์ นันทลักษณ์สกุล
 26. คุณอิทธิพล ศรีอิทยาจิต
 27. คุณอุบลทิพย์ ตีระศิริไพศาล

❌ ลำดับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคะแนน ❌
.
สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทีมงานจะประสานงานเพื่อรายงานตัวภายในวันที่ 27 พ.ค. นี้ ต่อไป 😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: