About

Life Sci. Level Up Challenge 2020

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการ Start up สมัครเข้าร่วมโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ของประเทศไทย ตลอดจนพิชิตโอกาสทางธุรกิจมูลค่ารวม 300,000 บาท

%d bloggers like this: