ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 ในช่วงบ่ายของวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา 😄 ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่📲 Line@: https://bit.ly/3c9iyHH📥 Twitter: https://bit.ly/2RpTxjt🚩 IG: https://bit.ly/39PoRP2

กิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงานกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ❌ รับชมพร้อมกันได้ในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage เพื่อมารู้จักกับโครงการดีๆที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life sciences Technology) และเติมช่องว่างในการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ โดยพบกับการเสวนาในหัวข้อ “Life Sci. Startup : โอกาสความท้าทาย และความเป็นไปได้ในการเติบโต” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ได้แก่. คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ และผู้ดำเนินรายการ BTimes คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้อำนวยการงานส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนและวิสาหกิจเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เภสัชกรหญิง วรสุดา ยูงทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และกองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าที่ ร้อยเอก ภก.Continue reading “กิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020”

ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

📢 ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 คุณกฤษณ์ พรหมปัญญา คุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์ ดร.จิรยุทธ์ ใจแผ้ว คุณจีรนันท์ ศรีพุทธา ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า อ.ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร อ.ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง คุณนริสร์ บัวพิพัฒน์วงศ์ ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ คุณนิรันดร์ ปันทะนันท์ คุณปัทมา เหล่าวัฒนา คุณปาลิตา วิษณุโยธิน น.สพ.พงศธร เหาะเจริญสุข คุณพัฒนะ ลี ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์ พท.พิรมน การย์กุลวิทิต คุณพิรามน ฮามพิทักษ์ คุณเพิ่มเกียรติ ภควัตภิญญา ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ ดร.วรางคณา พันธุ์วาณิช คุณวุฒิชัย เฉลิมวุฒานนท์ ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร ดร.สุรีรัตน์Continue reading “ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020”

ประกาศผลรายชื่อทีมที่เข้ารอบสัมภาษณ์ โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020

📢 ประกาศผลรายชื่อทีมที่เข้ารอบสัมภาษณ์ โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 1.คุณอิทธิพล ศรีอิทยาจิต2.คุณสัญญา ปัญญา3.คุณนิรันดร์ ปันทะนันท์4.คุณธีรศักดิ์ จันทรพงษ์5.คุณสรัชพล อ่ำพิพัฒน์6.ดร.อาภรณ์รัตน์ นันทลักษณ์สกุล7.ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า8.ดร.จิรยุทธ์ ใจแผ้ว9.คุณวุฒิชัย เฉลิมวุฒานนท์10.คุณจีรนันท์ ศรีพุทธา11.ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์12.ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์13.อ.ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง14.พท.พิรมน การย์กุลวิทิต15.คุณโรหานี หีมหมัน16.อ.ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล17.คุณปัทมา เหล่าวัฒนา18.คุณอารีรัตน์ โอหยาง19.ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ20.น.สพ.พงศธร เหาะเจริญสุข21.ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง22.ภก.ถนัด ฉันจรัสวิชัย23.อ.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล24.คุณปาลิตา วิษณุโยธิน25.ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง26.คุณกฤษณ์ พรหมปัญญา27.คุณมารุต มหายศ28.คุณอาณัติ วรรณะ29.อ.ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์30.คุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์31.ดร.อรอินทุ์ สีหะกุลัง32.คุณภูวนาถ ศิริสัญลักษณ์33.คุณวิโรจน์ แร่วงค์คต34.อ.ดร.ทพญ. สุพิชชา ตลึงจิตร35.คุณนริสร์ บัวพิพัฒน์วงศ์36.คุณนภณัช คล้ายทับทิม37.ดร.วรางคณา พันธุ์วาณิช38.อ.ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร39.ดร.สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง40.คุณพิรามน ฮามพิทักษ์41.คุณอุบลทิพย์ ตีระศิริไพศาล42.คุณพัฒนะ ลี43.คุณเพิ่มเกียรติ ภควัตภิญญา ❌Continue reading “ประกาศผลรายชื่อทีมที่เข้ารอบสัมภาษณ์ โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020”

5 Health tech มาแรงจาก UK

ธุรกิจ start up ในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในการเติบโตนี้ก็เต็มไปด้วยธุรกิจในหลากหลายสาขา ซึ่งหนึ่งในนั้นที่กำลังมาแรง คือ Healthtech 💕 . Healthtech เป็นอีกหนึ่งสายของสตาร์ทอัพที่แยกมาจาก biotech, medtech และชีววิทยาศาสตร์ (Lifescience) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆ 🏥 . และนี่คือ 5 สตาร์ทอัพสายนี้จากสหราชอาณาจักร ที่มาพร้อมกับไอเดียน่าสนใจ ที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาอนาคตอันใกล้ของวงการแพทย์ . ✔ Babylon health แอพพลิเคชั่นที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการนัดพบแพทย์ เพื่อปรึกษาหรือตรวจอาการทั่วไป โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในการจับคู่ผู้ป่วยกับแพทย์ ✔ Big Health ตรวจวัดรูปแบบการนอนหลับของคุณ ผ่านแอพพลิเคชั่น ‘Sleepio’ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาคำแนะนำที่เหมาะที่สุดให้คุณนำไปปฏิบัติตาม ✔ Vida การคีย์ข้อมูลของผู้ป่วยและความต้องการต่างๆลงในเว็บไซต์ จากนั้นตัวอัลกอริทีมจะทำหน้าที่จัดหาผู้ดูแลที่มีทักษะเหมาะสมสำหรับงานนั้นๆ พร้อมร่างตารางและแผนการดูแล ซึ่งปรับให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะ ✔ Touch Surgery แอพพลิเคชั่นสหรับฝึกสอนศัลยแพทย์ ผ่านระบบจำลองแบบ 3 มิติ ✔Continue reading “5 Health tech มาแรงจาก UK”

Work From Home อย่างไรไม่ให้เป็น Office Syndrome

หลังจากเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาดเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น หลายๆภาคส่วนก็ได้เริ่มมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และเพื่อเป็นการเสริมการป้องกันให้ห่างไกลจากการเสี่ยงติดเชื้อ ⛔️ . สิ่งหนึ่งก็คือการปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ ‘Work from home’ 🏡 แต่การทำงานอยู่ที่บ้านนั้น ก็อาจทำให้ใครหลายๆคนเผลอตัว มัวแต่นั่งทำงานจนลืมขยับเขยื้อนร่างกาย หรือผ่อนตัวนั่งผิดท่าจนนำไปสู่อาการออฟฟิศซินโดรม 😨 . แล้วจะ  Work From Home อย่างไรไม่ให้เป็น Office Syndrome ล่ะ? ✅ ตั้งจอให้พอดี จัดอุปกรณ์ให้พร้อมรองรับสรีระขณะทำงาน ตำแหน่งที่เหมาะสมของหน้าจอต้องอยู่ในระดับสายตา เพื่อให้ลำคอตั้งตรงขณะใช้งาน และควรปรับระยะห่างระหว่างจอกับสายตาประมาณ 2.5 ฟุต ✅ นั่งหลังตรง การนั่งตัวงอหรือหลังค่อม จะทำให้หมอนรองกระดูกเกิดแรงกดทับมากเกินไปจนเป็นต้นเหตุให้เกิดอาการปวดเกร็งเพราะกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นโดนกดทับ ✅ ขยับตัวทุกชั่วโมง ลุกขึ้นมายกแขน ขา หมุนคอ เดินออกไปสูดอากาศหน้าบ้าน หรือบิดขี้เกียจ เพื่อให้กล้ามเนื้อหลังได้เหยียดคลายและลดแรงกดบริเวณสะโพกและข้อเข่า  ✅ เติมน้ำให้ร่างกายทำงานได้ไหลลื่น จิบน้ำเติมความสดชื่นให้ร่างกายบ่อยๆ ใช้เทคนิคการวางขวดน้ำ ว้ที่โต๊ะทำงาน เพื่อจะได้หยิบมาจิบได้ตลอดช่วงเวลาทำงาน  . ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล https://www.sanook.com/health/22085/ สอบถามหรือติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่Continue reading “Work From Home อย่างไรไม่ให้เป็น Office Syndrome”

โครงการดีๆจาก TCELS กับการพัฒนานวัตกรรมทั้ง 4 ด้าน

โครงการLife Sci. Level Up Challenge 2020 ถูกจัดตั้งโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มนักวิจัยและบริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพรายใหม่ ให้มีศักยภาพและสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นเลิศ ✨ . และหากคุณเป็นผู้ที่มีแนวคิด เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์/บริการของตนเองเกี่ยวกับทั้ง 4 ด้าน ต่อไปนี้  ➡️ นวัตกรรมยา ยาสมุนไพร การรักษาแนวใหม่ บริการด้านเซลล์และยีน ➡️ นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีการตรวจและวินิจฉัย เครื่องมืออัจฉริยะ หุ่นยนต์ทาง การแพทย์ ➡️ นวัตกรรมระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพ ➡️ นวัตกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริม ⭕️ อย่ารอช้าที่จะคว้า “โอกาส” ในการทำธุรกิจของคุณ>>> จำนวนผู้ผ่านคัดเลือกอบรม 20 ทีม <<< ❣️ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม .รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิ๊ก!  https://bit.ly/2wpTj4v หรือ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่Continue reading “โครงการดีๆจาก TCELS กับการพัฒนานวัตกรรมทั้ง 4 ด้าน”